Cílem projektu Vrcholně středověká keramika jako součást movitého kulturního dědictví je v co největší míře propojit současný výzkum vrcholně středověké keramiky s praxí, tzn. poskytnout odborným pracovníkům zabývajících se v rámci svých institucí metodickou podporu. Smyslem je poskytnutí potřebných znalostí o aplikovaných metodických postupech v jednotlivých krocích poznávacího procesu s cílem dosažení optimálních standardů, tj. od způsobu získávání keramických nálezů při terénním výzkumu, po laboratorní zpracování, evidenci, deskripci, dokumentaci, katalogizaci a archivaci, kdy se z keramických nálezů stávají předměty muzejní povahy. Součástí jsou i doplňkové moderní analýzy organických reziduí.
V rámci specifického cíle Keramika jako technologický problém budou vyvíjeny moderních postupy, nástroje a technologie v archeometrickém výzkumu keramiky, využívající rentgenové-fluorescence. Vyvíjené postupy budou testovány na bázi experimentálního výzkumu. Výsledkem bude získání detailních informací o struktuře a vlastnostech keramického materiálu, které mohou být využity nejen ke studiu technologie keramiky, ale také k návrhu vhodného laboratorního, konzervátorsko-restaurátorského postupu a dalších preventivních opatření. Výsledky budou zveřejněny prostřednictvím mapy archeometrických analýz.
V rámci specifického cíle Zpřístupnění výsledků keramického studia pro odborné, prezentační a edukační účely (Keramika a veřejnost) budou zpřístupněny výsledky dosavadního výzkumu vrcholně středověké keramiky prostřednictvím moderních médií, které budou realizovány ve třech formách výstupů a uplatnění, a to: digitálního datového archivu pro archivaci informací o regionálním výzkumu středověké keramiky s distribuční mapou keramických souborů, archeologického 3D virtuálního muzea pro prezentaci hodnotných keramických souborů z muzejních sbírek a interaktivní výstavy. Součástí je i odborná publikace o metodách výzkumu keramiky a prezentace výsledků formou workshopů a konferencí.

Řešitelský tým

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Mgr. Ladislav Čapek, Ph.D.
Západočeská univerzita v Plzni
Koordinátor-projektu
Specialista na výzkum středověké keramiky jižních Čech
capekla@kar.zcu.cz


Mgr. et Mgr. Michal Preusz, Ph.D.
Západočeská univerzita v Plzni
Řešitel projektu
Specialista na výzkum novověké keramiky jižních a západních Čech
preusz@kar.zcu.cz

Mgr. Jaroslav Pavelka, Ph.D.
Západočeská univerzita v Plzni
Řešitel projektu
Specialista na analýzy organických reziduí
a bioarcheologické metody
japetos@cbg.zcu.cz

Mgr. Jindřich Plzák, Ph.D.
Západočeská univerzita v Plzni
Řešitel projektu
3D fotogrammetrie keramiky,
spoluautor 3D virtuálního muzea
plzakj@kar.zcu.cz

Ing. Pavel Hájek, Ph.D.
Západočeská univerzita v Plzni
Řešitel projektu
Geomatik
pavel.hajek21@gmail.com


Ing. Kamil Eckhardt
Západočeská univerzita v Plzni
Řešitel projektu
IT technik
eckhardt@kar.zcu.cz


Mgr. Sabina Mattová, Ph.D.
Západočeská univerzita v Plzni
Řešitel projektu
Administrace projektu
mattova@kar.zcu.cz


MASARYKOVA UNIVERZITA

PhDr. Irena Loskotová, Ph.D.
Masarykova univerzita
Koordinátor příjemce projektu
Specialistka na výzkum kamnářské keramiky
irena@phil.muni.cz

PhDr. Rudolf Procházka, CSc.
Masarykova univerzita
Řešitel projektu
Specialista na výzkum středověké keramiky z jižní Moravy,
editor knihy o metodách výzkumu keramiky
prochazka@arub.cz


Mgr. Kateřina Těsnohlídková
Masarykova univerzita
Řešitel projektu
Specialistka na výzkum středověké keramiky z Českomoravské vrchoviny,
organizátorka workshopů a konferencí
tesnohlidkova@mail.muni.cz

Mgr. Jana Mazáčková, Ph.D.
Masarykova univerzita
Řešitel projektu
Specialistka na výzkum středověké keramiky z Českomoravské vrchoviny
jkrejsov@phil.muni.cz

Mgr. Karel Slavíček
Masarykova univerzita
Řešitel projektu
Petroarcheologie keramiky
slav.karel@gmail.com

Mgr. Vojtěch Nosek
Masarykova univerzita
Řešitel projektu
3D fotogrammetrie keramiky, spoluautor 3D virtuálního muzea
330862@mail.muni.cz

Mgr. Jan Petřík, Ph.D.
Masarykova univerzita
Řešitel projektu
Petroarcheologie keramiky
petrik.j@mail.muni.cz

Mgr. Dalibor Všianský, Ph.D.
Masarykova univerzita
Řešitel projektu
Petroarcheologie keramiky
dalibor@sci.muni.cz

MUZEUM VYSOČINY JIHLAVA

Mgr. David Zimola
Muzeum Vysočiny Jihlava
Řešitel projektu
Specialista na výzkum středověké keramiky z Českomoravské vrchoviny
zimola@muzeum.ji.cz

ARCHAIA

Mgr. Lenka Sedláčková
Archaia Brno, z. ú.
Řešitel projektu
Specialistka na výzkum středověké keramiky z Brna
lsedlackova@archaiabrno.cz

MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

PhDr. Zdeňka Měchurová, CSc.
Moravské zemské muzeum
Řešitel projektu
Specialistka na výzkum drobné hmotné kultury
zmechurova@mzm.cz
Bc. Tereza Zemancová, DiS.
Moravské zemské muzeum
Řešitel projektu
Konzervátorka a restaurátorka keramiky
Zemancova1@seznam.cz


Články projektu