Výstupy projektu


Monografie – Vrcholně a pozdně středověká keramika v českých zemích (výroba, regionalizace, metody, interpretace)


Cílem knihy je v několika tematických kapitolách představit vývoj studia vrcholně a pozdně středověké keramiky v českých zemích, ukázat celý technologický proces výroby, nastínit regionální rozrůznění keramiky a kvality jejího nálezového prostředí, dále charakterizovat tvarové a typologické proměny nádob a celkově seznámit čtenáře s veškerými metodickými analyticko-syntetickými postupy a problémy týkající se zpracování a vyhodnocení keramických souborů ze středověkých lokalit. Zároveň snahou je zasadit výzkum keramiky do současného teoretického diskursu a poukázat na vybraných příkladech možné perspektivní oblasti studia, náměty na budoucí výzkum a nové interpretační souvislosti. Součástí knihy jsou čtyři praktické exkurzi zaměřené na dokumentaci keramiky (kresebnou, fotografickou, trojrozměrnou), postupy konzervování-restaurování keramiky, petroarcheologii keramiky a experimentální výzkum.


Řešitel: Mgr. Ladislav Čapek, Ph.D. (ZČU)

Odkaz na pdf: Vrcholně a pozdně středověká keramika v českých zemích (výroba, regionalizace, metody, interpretace)


Výstava Trojí život středověké keramiky


Výstava Trojí život středověké keramiky provádí návštěvníka jejím „životním cyklem“ počínaje výrobou, užitím a zánikem, následnou fází jejího „znovuzrození“ při archeologickém výzkumu a etapou následného odborného zpracování a vyhodnocení konče. Cílem výstavy je přiblížit široké veřejnosti jeden z nejpočetnějších archeologických pramenů v celé jeho kráse očima archeologů, muzeologů, konzervátorů a restaurátorů, a to na příkladu běžné užitkové keramiky z období vrcholného a pozdního středověku, tedy období 13. až 15. století. Výstavou doprovází stejnojmenný katalog v české a anglické verzi. Výstava byla realizována v Moravském zemském muzeu v Brně, Muzeu Vysočiny v Jihlavě a Západočeské muzeu v Plzni. Online prezentace výstavby byla připravena studenty Masarykovy univerzity v aplikaci INDIHU.


Řešitelé výstavy: PhDr. Irena Loskotová, Ph.D. (MU); PhDr. Zdeňka Měchurová, CSc. (MZM)
Řešitelé katalogu: Mgr. Ladislav Čapek, Ph.D. (ZČU); PhDr. Rudolf Procházka, CSc. (MU); Mgr. Lenka Sedláčková, Ph.D. (Archaia Brno)
Odkaz na pdf:Trojí život středověké keramiky – česká verze katalogu
Odkaz na pdf:Triple life of medieval pottery – anglická verze katalogu
Odkaz na aplikaci INDIHU:INDIHUDistribuční mapa středověkých keramických souborů, petrografických analýz a keramických surovin


Distribuční mapa keramických souborů zpřístupňuje formou webové aplikace v ArcGIS Online vybrané soubory vrcholně až pozdně středověké keramiky z regionů západních, jižních Čech a jižní Moravy. Mapa zobrazuje středověké lokality (města, hrady, vesnice, opevněná sídla, kláštery) se zpracovanými a vyhodnocenými soubory středověké keramiky v podobě databáze obsahující – prostorové údaje, informace o archeologickém výzkumu, charakteristiku nálezových kontextů a způsobu akvizice keramického souboru včetně podrobného popisu jeho složení a kvantifikace prvků (keramické třídy, okraje, výzdoba, tvary nádob). Ke každé lokalitě je možné stáhnout pdf přílohu s kresebnou a někdy i fotografickou dokumentací keramiky.. Mapa petroarcheologických analýz zpřístupňuje formou webové aplikace v ArcGIS Online informace o petroarcheologických analýzách středověké keramiky provedené na Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Mapa s lokalitami obsahuje databázi s popisem vzorků, včetně metodiky jejich analýzy, dále jsou připojeny tabulky s výsledky petroarcheologických (chemicko-mineralogických) analýz (ED-XRF, XRD, optická mikroskopie). U analyzovaných vzorků prostřednictvím optické mikroskopie jsou dostupné obrazové skeny výbrusových preparátů (V PPL a XPL) a u některých také pdf analytických zpráv a publikovaných studií. Mapu doplňuje přidružená mapa keramických surovin obsahující vrstvu lokalit s výskytem vhodných keramických surovin (kvartérních jílů) pro výrobu keramiky na základě průzkumů prováděných v minulosti Českou geologickou službou, dále vrstvy s výskytem toponym hliníků, zaniklých cihelen lokalizovaných na základě III. vojenského mapování (Františkovo-Josefské).


Řešitelé: Mgr. Ladislav Čapek, Ph.D (ZČU); Mgr. Karel Slavíček (MU); Mgr. Dalibor Všianský, Ph.D. (MU); Mgr. Jan Petřík, Ph.D. (MU); Ing. Pavel Hájek, Ph.D. (ZČU)

Odkaz na mapu: Mapa středověkých keramických souborů, petroarcheologických analýz a keramických surovin
pdf průvodní zprávy: Mapa středověkých keramických souborů
pdf průvodní zpráva: Mapa petroarcheologických analýz a keramických surovinPamátkový postup – Trojrozměrná dokumentace středověké keramiky pomocí metody obrazové korelace (Structure from Motion)


V současné době se ukazuje jako perspektivní metoda trojrozměrné dokumentace obrazová korelace SfM (Structure for Motion). Jedná se o bezkontaktní pasivní metodu využívající optických vlastností objektu, která představuje rychlejší a levnější (low cost) alternativu k trojrozměrné dokumentaci pomocí ručních nebo stolních skenerů využívajících strukturovaného světla nebo laserového paprsku. Trojrozměrná dokumentace metodou SfM umožňuje vytvářet na základě překrývajících se fotografických snímků, z mračna bodů a pozice pixelů fotorealistické trojrozměrné modely skutečných předmětů. Cílem památkového postupu je ukázat přednosti metody obrazové korelace na příkladu dokumentace středověkých keramických nádob. Ukázány jsou způsoby akvizice snímků, jejich digitalizace a vizualizace prostřednictvím specializovaného software. Vizualizace v podobě trojrozměrného modelu může díky fotorealistické textuře a barvě povrchu lépe přiblížit veřejnosti keramiku jako artefakt, než dvourozměrná dokumentační kresba nebo barevná fotografie. Trojrozměrné modely lze využít jak pro vědecké studium, tak edukační a výstavní účely, například prostřednictvím rozšířené reality. V neposlední řadě lze metody trojrozměrné dokumentace využít pro obnovu a rekonstrukci keramických předmětů nacházejících se v degradujícím nebo jinak poškozeném a znehodnoceném stavu.


Řešitelé: Mgr. Jindřich Plzák, Ph.D. (Západočeská univerzita), Mgr. Vojtěch Nosek (Masarykova univerzita) Odkaz na pdf: Trojrozměrná dokumentace středověké keramiky pomocí metody obrazové korelace (Structure from Motion)

Památkový postup – Principy laboratorního zpracování, konzervování a restaurování keramiky se zaměřením na vrcholně a pozdně středověkou keramiku


V současné konzervátorsko-restaurátorské praxi se prosazuje trend minimalizace zásahů na samotném předmětu v rámci tzv. preventivní konzervace a zároveň reverzibilita veškerých používaných postupů. Tento památkový postup je určen všem konzervátorům-restaurátorům a laboratorním pracovníkům zabývajících se ochranou keramických sbírkových předmětů. Na příkladu vybraných ukázek středověkých nádob v kompletním i střepovém materiálu jsou demonstrativně ukázány praktické postupy konzervace a restaurování keramiky od převzetí předmětů až po jejich uložení v depozitáři. Ukázány jsou nové možnosti doplňování ztrát pomocí samotvrdnoucích modelovacích hmot, které mohou nahradit tradičně používané materiály (sádra). Diskutovány jsou také možností využití odnímatelných doplňků vytvořených pomocí technologie 3D tisku.

Řešitelé: Bc. Tereza Zemancová, DiS (Moravské zemské muzeum/Masarykova univerzita)

Principy laboratorního zpracování, konzervování a restaurování keramiky

Videoukázky simulace výrobních postupů středověké keramiky


V rámci projektu NAKII Vrcholně středověká keramika jako součást movitého kulturního dědictví byla pořízena dokumentační videa z experimentální výroby keramiky – od technik formování keramiky (obtáčení/vytáčení) na hrnčířských kruzích až po výpaly v jámě nebo v rekonstrukci hrnčířské pece na základě skutečného nálezu z Jihlavy – Křížové ulice. Experimentální výpaly jsou zaměřeny především na zakuřovanou keramiku, která představuje typické keramické zboží od pozdního středověku až novověku.


Autoři: Mgr. Kateřina Těsnohlídková, Ph.D. (Masarykova univerzita), Mgr. Karel Slavíček (Masarykova univerzita)

Videoukázky simulace výrobních postupů středověké keramiky

Schválená metodika – Analýzy reziduí z archeologické keramiky pomocí specifických protilátek a hmotnostní spektrometrie


Na keramice se ve zvláštních podmínkách mohou dochovat důležité informace zachované v podobě biologických markerů – tzv. organických reziduí obsahující pozůstatky potravin. Jejich analýzou je možné určit druh připravované či konzumované stravy v minulosti. Z toho důvodu byl vyvinut laboratorní postup na principu metody ELISA (Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay) zaměřený primárně na určení přítomnosti denaturovaných proteinů ze středověké keramiky, který využívá dostupné a certifikované sady kitů pro imunologické analýzy. Schválená metodika je určena pro vědecké odborníky z řad archeologů, bioarcheologů a imunologů pracujících s archeologickým materiálem.

Řešitelé: Mgr. Jaroslav Pavelka, Ph.D. (ZČU)

DG18P02OVV020_NmetS_Metodika Analýzy reziduí z archeologické keramiky

Památkový postup – Zásady tvorby deskripčních systémů středověké keramiky a jejich databázové aplikace


V domácí středověké archeologii postrádáme metodické standardy práce se středověkou keramikou, které znemožňují snahy o objektivní srovnávání keramických souborů napříč lokalitami a regiony. Z toho důvodu byl vypracován památkový postup, který je zaměřen na deskripci keramiky sledující veškeré její kvalitativní (technologie, tvar, morfologie, výzdoba) a kvantitativní vlastnosti. V památkovém postupu navrhujeme a diskutujeme optimální způsoby formalizované deskripce keramiky s cílem systematizovat a standardizovat jednotlivé kroky a dále se pokusit o sjednocení oborové terminologie. Součástí památkového postupu je návrh otevřeného deskripčního systému navrženého v relační databázi MS Access, verze 2016. Postup je určen pro všechny badatele zabývající se středověkou keramikou a zároveň může sloužit jako učební text pro studenty archeologie.

Řešitelé: Mgr. Ladislav Čapek, Ph.D. (ZČU), Mgr. Kateřina Těsnohlídková (MU)
DG18P02OVV020_Npam_Deskripční systémy.pdf

Památkový postup – Kresebná a fotografická dokumentace středověké keramiky


V tuzemské archeologii dosud neexistují všeobecně platné normy a pravidla pro kresebnou a fotografickou dokumentaci artefaktů tak, jak se uplatňují například na mezinárodních úrovních a v technických oborech. Cílem památkového postupu je vytvoření standardů a zásad „správné“ kresebné a fotografické na příkladu středověké keramiky, jež oba představují stále základní druh dokumentace pro archeologické účely. Na jednotlivých vybraných ukázkách středověké keramiky (celé tvary i zlomky) jsou podrobně popisovány postupy, zásady a standardy kresebné a fotografické dokumentace tak, aby dokumentovaná keramika byla zobrazena co nejpřesněji, nejnázorněji a nejpřehledněji a byla zachována veškerá její informační hodnota pro typologickou a stylistickou analýzu a archeologickou interpretaci. Památkový postup je určen pro badatele, laboratorní pracovníky a dokumentátory zabývající se středověkou keramikou. Zároveň může sloužit jako učební text pro studenty oboru archeologie a muzeologie.

Řešitelé: Mgr. Ladislav Čapek, Ph.D. (ZČU), Mgr. Soňa Plchová (MU)
DG18P02OVV020_Npam_Kresebná a fotografická dokumentace.pdf

Softwarové aplikace Matrix-calib a Glaze-calib


Cílem projektu NAKI II Vrcholně středověká keramika jako součást movitého kulturního dědictví bylo vytvoření dvou softwarových aplikací pojmenovaných Matrix-calib a Glaze-calib. Matrix-calib je softwarová aplikace, která umožní pracovníkům v oblasti movitého kulturního dědictví zpřesnění výsledků chemického složení keramiky získaného ruční rtg-fluorescenční spektroskopickou analýzou (pXRF) za použití korekce podle chemického složení mezinárodních referenčních materiálů. Glaze-calib je software pro zpřesnění kvantifikace chemického složení skel a glazur, která je založena na kalibraci dle referenčních materiálů o vhodném chemickém složení. Obě aplikace byly sjednoceny pod společnou hlavičku nazvanou „Calibration Master“. Calibration Master je zaštiťujícím balíčkem obou aplikací. Balíček je dostupný ve formátu zip. Po rozbalení složky není třeba nic instalovat. Aktivací spouštěcího souboru se zobrazí úvodní obrazovka, ve které si uživatel vybere aplikaci, se kterou chce pracovat. K dispozici jsou také nápovědy k programu v české a anglické verzi ke stažení v pdf. Softwarové aplikace byly vytvořeny a odzkoušeny v praxi pracovníky Ústavu geologických věd PřF Masarykovy univerzity, kteří jsou vlastníkem autorské licence programů.

Řešitelé: Mgr. Karel Slavíček (ÚGV PřF MUNI), Mgr. Jan Petřík, Ph.D. (ÚGV PřF MUNI), Technické řešení: Ondřej Němeček.

Software - Calibration Master (Matrix-calib a Glaze-calib)
Průvodní zpráva k softwarovým aplikacím
Nápověda (Matrix-calib)
Nápověda (Glaze-calib)

Archeologické 3D virtuální muzeum středověké keramiky


Pro prezentační a edukační účely je vytvářeno archeologické 3D virtuální muzeum středověké keramiky, kde je prezentován výběr hodnotných souborů středověké keramiky v podobě celých keramických tvarů z jinak obtížně přístupných muzejních a depozitárních sbírek Západočeského muzea v Plzni, Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Muzea Vysočiny v Jihlavě, Moravského zemského muzea a Muzea města Brna. Cílem virtuálního muzea je přiblížit velmi bohatý a tvarově různorodý sortiment středověké kuchyňské a stolní keramiky a ukázat technologické inovace a vývojové tendence hrnčířské produkce v daném čase a prostoru. Tímto způsobem lze jednoduše a efektivně přiblížit středověkou keramiku jako významnou součást movitého kulturního dědictví.

Trojrozměrné modely keramických nádob jsou pořizovány pomocí fotogrammetrické techniky snímání modelu digitálním fotoaparátem pod různými úhly a směry, nebo s využitím 3D ručních skenerů HandyScan VIUscan a Mephisto EOSScan. Data jsou zpracovávána do podoby otexturovaných trojrozměrných modelů v programu Agisoft PhotoScan, nebo v dalších programech umožňující zpracování fotogrammetrické dokumentace.

Autoři virtuálního muzea: Mgr. Jindřich Plzák, Ph.D. a Mgr. Vojtěch Nosek

Prezentace trojrozměrných modelů středověké keramiky

Konference Vrcholně středověká keramika jako předmět výzkumu


Ve dnech 11. a 12. 4. 2019 proběhla v prostorách Muzea Vysočiny v Jihlavě konference s názvem Vrcholně středověká keramika jako předmět výzkumu pořádaná v rámci projektu NAKI II „Vrcholně středověká keramika jako součást movitého kulturního dědictví“ DG18P02OVV020. Hlavním organizátorem konference byl Ústav archeologie a muzeologie FF MU, zázemí poskytlo Muzeum Vysočiny Jihlava. Konference se uskutečnila v malovaném sále.


Samotné konferenci předcházela 10. 4. od 17.00 v místě konání konference přednáška určená veřejnosti s názvem Keramické nádobí jihlavských měšťanů ve středověku pod drobnohledem. Autoři přednášky D. Zimola, K. Těsnohlídková a P. Duffek seznámili zájemce s metodami výzkumu vrcholně a pozdně středověké keramiky, se stavem poznání jihlavské keramické produkce i se samotným projektem a jeho hlavními výstupy.
První den konference byl zahájen přednáškami mapujícími stav poznání keramické produkce se zaměřením na 13. století v různých regionech a na různých lokalitách. Zazněli příspěvky shrnující stav poznání keramické produkce na Moravě a ve Slezsku a na vybraných lokalitách z regionů jižních Čech a Vysočiny. V rámci posterů byla představena keramická produkce města Plzně a dalších lokalit. Po přednáškách následovala exkurze po prostorech depozitáře muzea Vysočiny v Jihlavě spojená s prezentací keramického materiálu. Prezentovány byly i ukázky keramických souborů datovaných do období 13. až 15. století z regionů jižních Čech a Vysočiny
Druhý den konference byl zaměřen na metodické příspěvky. Tematicky obsáhl celé spektrum týkající se výzkumu vrcholně středověké keramiky zahrnující samotnou exkavaci, databázové zpracování a deskripční systémy, aplikací přírodovědných analýz, využití experimentu v archeologii, možnosti 3D dokumentace i restaurátorské postupy při rekonstrukci keramických nádob. Na závěr proběhla komentovaná prohlídka výstavy Svět středověkých her, kterou provedl autor výstavy Aleš Hoch a účastníkům konference byla umožněna prohlídka dalších výstav a expozic Muzea Vysočiny v Jihlavě.
Konference se zúčastnilo celkem 22 badatelů a studentů z 13 institucí (Ústav archeologie a muzeologie FF MU, Katedra archeologie FF ZČU, Archaia Brno z. ú., Muzeum Vysočiny Jihlava, Západočeské muzeum v Plzni, Muzeum města Ústí nad Labem, Moravské zemské muzeum v Brně, Prácheňské muzeum v Písku, Městské muzeum ve Volyni, Národní památkový ústav v Praze a v Telči, Archeologický ústav AV ČR v Brně, Ústav geologických věd PřF MU, a Ústav archeologické a památkové péče Brno.

Program konference

10. workshop ke středověké a novověké keramice

Ve dnech 26. – 29. 8. 2018 se na vědecko-výzkumné stanici Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Panské Lhotě č. p. 31 uskutečnil 10. workshop ke středověké a novověké keramice. Workshop byl pořádán v rámci projektu NAKI II „Vrcholně středověká keramika jako součást movitého kulturního dědictví“ DG18P02OVV020. Akce proběhla také pod záštitou Katedry UNESCO pro muzeologii a světové dědictví. Cílem workshopu bylo umožnit širší diskuzi badatelům v oblasti výzkumu středověké a novověké keramiky, prezentovat nově zpracované keramické soubory a představit metody v oblasti petrografického výzkumu keramiky.

Workshopu se účastnilo celkem 26 badatelů z 11 institucí (Ústavu archeologie a muzeologie FF MU, Katedry archeologie FF ZČU, Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty MU, Archeologického ústavu FF JČU, Katedry historie FF UP, Archeologického ústavu AV ČR v Brně, Národního památkového ústavu ú. o. p. v Telči, Moravského zemského muzea v Brně, Muzea Vysočiny v Jihlavě, Muzea Vysočiny v Havlíčkově Brodě a Prácheňského muzea v Písku).


První den workshopu probíhal výpal keramiky ve funkční rekonstrukci středověké hrnčířské pece podle archeologického nálezu z Jihlavy – Křížové ulice. Během odpoledne pak proběhla diskuze s praktickými ukázkami týkající se výrobních postupů formování keramických nádob na hrnčířských kruzích pomocí obtáčení z válků nebo vytáčení z jednoho kusu hlíny. Prezentovány byly technologické výrobní stopy jak na archeologické, tak i experimentálně vyráběné keramice. Druhý den proběhla první část přednášek – zaznělo pět tematických příspěvků a byly prezentovány tři keramické soubory. Odpoledne proběhla exkurze do Muzea Vysočiny v Jihlavě, kde byly navštíveny dvě muzejní expozice. Večer se uskutečnil výpal keramiky v jámě. Závěrečný den proběhlo šest přednášek a prezentovány byly dva keramické soubory. Po poledni byla otevřena keramická pec, byl zhodnocen výpal a workshop byl ukončen.Program workshopu
Zhodnocení workshopu
Fotografie z workshopu